Curriculum

photoProf. dr hab. inż. Leszek Rutkowski urodził się 10 sierpnia 1952 roku we Wrocławiu. Studia wyższe ukończył w 1977 roku na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej (specjalność: systemy cybernetyki technicznej). W tym samym roku, jako stypendysta Politechniki Częstochowskiej, podjął studia doktoranckie w Instytucie Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Jednocześnie przygotowywał pracę doktorską pt. „Nieparametryczna identyfikacja niestacjonarnych obiektów sterowania”. W marcu 1980 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych nadany uchwałą Rady Instytutu Cybernetyki Technicznej. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych nadała mu Rada Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej w styczniu 1986 roku. Temat rozprawy habilitacyjnej brzmiał „Nieparametryczne procedury uczenia w sytuacjach niestacjonarnych”. Rozprawa była poświęcona identyfikacji niestacjonarnych systemów oraz klasyfikacji obrazów charakteryzujących się zmiennymi w czasie gęstościami prawdopodobieństw. Tytuł naukowy Profesora uzyskał 22 listopada 1995 roku na wniosek Rady Naukowej Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski jest autorem lub współautorem około 200 publikacji, z których ponad 20 ukazało się w niezwykle prestiżowych czasopismach wydawanych przez IEEE. Prace te były wielokrotnie cytowane w literaturze światowej (indeks Hirscha wg. Web of Science wynosi 39, wg. Google Scholar wynosi 51). W listopadzie 2004 roku został wybrany przez IEEE Board of Directors jako IEEE Fellow - jedno z najwyżej cenionych na świecie wyróżnień naukowych. Wyróżnienie to uzyskał, jak widnieje na odpowiednim dyplomie, „for contributions to neurocomputing and flexible fuzzy systems”. W grudniu 2004 roku został wybrany członkiem korespondentem PAN, a w grudniu 2016 roku członkiem rzeczywistym PAN. Prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski jest laureatem wielu nagród międzynarodowych i krajowych za działalność naukową i organizacyjną, w szczególności w listopadzie 2014 roku otrzymał zaszczytny tytuł Doctora Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Poniżej przedstawiono materiał ilustracyjny obrazujący najważniejsze osiągnięcia prof. dra hab. inż. Leszka Rutkowskiego, a ponadto oświadczenie lustracyjne i wynik jego weryfikacji przez IPN:

Uwaga. Pełna wersja serwisu dostępna jedynie w języku angielskim.